OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 • sprzedaż nieruchomości
 • oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
 • darowizna nieruchomości
 • zamiana nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • scalenie nieruchomości
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka, służebność osobista, służebność gruntowa, służebność przesyłu, użytkowanie)
 • przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu
 • najem okazjonalny
 • umowa dożywocia
 • zniesienie współwłasności
 • umowa pożyczki oraz przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, w tym umowa przedwstępna
 • umowa przyrzeczona
 • umowa warunkowa
 • umowa przenosząca
 • umowa deweloperska oraz aneksy do wymienionych umów, a także pełnomocnictwo
 • zgoda, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 • prawo własności nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu)
 • użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • hipoteka
 • inne ograniczone prawa rzeczowe